«

»

Apr 05

Practical English Class B Test 1 Times

  • Exams are next week in this class
  • 6 minutes if you have one partner
  • You can change topics if you don’t like the question I give you.

 

Names Time
   
Yu Sung & Ji Soo 1:00
Ha Neul & Gui Beom 1:20
Ha Kyeong & Jeong Min 1:30
Kyeong Seok & Han Jae 1:40
Min Ju & Ah Hyun 1:50
Young Jae & Jun Su 2:00
Jae Hak & Dong Ho 2:10
Myoung Gyun & Hee Myeong 2:20
Chang Woo & Jung Taek 2:30
Sung Jae & Jong Ha 2:40
Choi Hoon & Jeong Ho 2:50